Jewish Site
?תודהי אשונ לע רתא תושעל יתרחב המל
יתרחב ינא .טנרטניא רתא וילע תונבל ידכ אשונ רוחבל םיכירצ (םיטנדוטסה) ונאש הרמא (סואלב תעפי) סרוקב הצרמה
:תואבה תוביסה ןמ תודהי אשונ לע רתא תושעל
יבילל בורק הז אשונ ןכל רדסה תבישיב יתדמל אבצה ינפל .1
תבישימ בר) רניו ברה ידי לע ונתינ םיניינעמה םירועשה בור .יתוא וניניע דואמש םירועש המכ יתעמש ,םש יתוהשב .2
רניוו ברה ול ארוק ינא ךא רניו השנמ ברה ארקנ ברה .הילאוטקאבו רומוהב וירועיש תא לבית ברה .(בקעי תולעמ רדסהה
יתעמש ילש ישפוחה ןמזב .פייט תוטסק לע יתטלקה ולא םירועש בור .הז ףד לע העיפומ ברה לש הנומת .(תילגנאב חצנמ)
.םינוש םיאשונב םיספדומ םירועש בשחמה לע תיבב יל וראשנ .תיבב ילש בשחמה לע םתוא יתספדהש ןמזב ולא תוטלקה
םה ,ירה ,ולא םירועש לצנל אל לבח .ל"הצל יסויג תארקל ןתינש רועש וא השיאה דמעמ ומכ םיילאוטקא םיאשונו ך"נת ,םיגח
.רתויב םיניינעמ ,יתעדלו ילש םילימב םיבותכ
.םהמ דומללו תונהיל דואמ רשפא ,יתעדל
תדמלמו הנהמ האירק
. "תודהי" טנרטניאה רתא להנמ
טיג ןולא
(הז רושיק לע הציחל ידי לע ליימ יא יל חולשל רשפא ,רתאב םירועשה לע תורעהלו תובוגתל חמשא ינא)